Stadgar för Föreningen Skandinavisk Hindersport, SHS

Antagna vid årsmöte 2016-04-16

§ 1 Sammansättning
SHS utgör en sammanslutning av hinderintresserade personer inom Galoppsporten.

§ 2 Ändamål
SHS ändamål är att främja hindersporten i Skandinavien.

§ 3 Adress
Föreningens adress är lika med sekreterarens.

§ 4 Räkenskapsår
Räkenskapsår utgör kalenderår.

§ 5 Anslutning
Alla är välkomna som vill verka för hindersportens bevarande och utveckling i Skandinavien.

§ 6 Uteslutning
Personer som av föreningen eller annan organisation ej anses lämpliga, kan uteslutas vid årsstämma eller extrastämma. För uteslutning krävs kvalificerad majoritet.

§ 7 Inkomster
Medlemsavgifter, gåvor och sponsorinkomster.

§ 8 Årsmöte/stämma
Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse skall skickas till de mailadresser som medlemmarna uppgett och publiceras på föreningens hemsida, senast 3 veckor före stämman.

§ 9 Extrastämma
Styrelsen kan kalla till extrastämma när man anser att behov föreligger.
Eller om minst 10 medlemmar skriftligen begär det skall extrastämma hållas.
Samma kallelserutiner som vid ordinarie årsstämma gäller. Vid extrastämma kan endast de ärenden som förorsakat stämman, samt i tid inkomna motioner enligt § 10 punkt 11, behandlas.

§ 10 Ärenden vid ordinarie årsmöte/stämma

 1. Val av ordförande och sekreterare till mötet
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 3. Närvarolista upprättas och används vid behov som röstlängd
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse enligt § 11
 8. Val av revisor på 1 år
 9. Val av 3 ledamöter i valberedningen
 10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
  före stämman
 11. Inkomna motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar
 12. Övriga frågor


§ 11 Styrelsen
Styrelsen utgörs av minst 5 och max 8 ordinarie ledamöter. Ordförande väljs för ett år. 4 ledamöter väljs på två år, varav 2 vid udda årtal och 2 vid jämna årtal.
Övriga ledamöter väljs på ett år, förutom eventuell hedersledamot som väljs permanent. Inom sig utser styrelsen sekreterare och kassör.

§ 12 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller när så erfordras av annan ledamot.

§ 13 Styrelsens beslutsförighet
Styrelsen är beslutsförig, då de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av antalet styrelseledamöter. Vid lika röstetal har ordf. utslagsröst.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två stämmor varav minst en skall vara ordinarie årsstämma. Föreslagen stadgeändring bifogas kallelsen.

§ 15 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande ordinarie årsstämmor, där uppgift att denna fråga står på dagordningen, gått ut med kallelsen. Föreningens tillgångar ska användas för utveckling av hindersporten.