Kallelse till årsstämma – uppdaterad!

Föreningen
SKANDINAVISK HINDERSPORT SHS Kallar till årsstämma 2024
Lördagen den 27 april klockan 14:15/14.30 i Bro Parks läktarbyggnad

Vi börjar kl 14:15 med att Elliot Öhgren berättar om hur det är att arbeta i världens mest framgångsrika hinderstall, Willie Mullins på Irland – via uppkoppling från Irland.

Kl 14:30 börjar ordinarie årsmötesförhandlingar

Mötet är öppet för alla, teams uppkoppling för de som inte kan närvara:

Microsoft Teams Behöver du hjälp?

Anslut till mötet nu

Mötes-ID: 340 733 373 592 Lösenord: hbUoiT


Välkommen nya och gamla medlemmar, påminner er som ännu inte betalt
årets avgift, 250:- eller 300:- för familj två personer, bankgiro 5499-8828.
Vi vill också ha era mailadresser för utskick och dylikt.

ARK har sin årsstämma före oss i samma lokal.
K-B Wirenstål ordf.
wirenstaal@hotmail.com

Dagordning vid Skandinavisk Hindersports årsstämma
2024-04-27 kl 14.30 på Bro Park och via teams

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 4. Närvarolista / röstlängd upprättas
 5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomi och revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelse enligt § 11
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning, 3 ledamöter
 13. Fastställande av årsavgifter för 2025
 14. Eventuellt inkomna motioner
 15. Sportens situation efter ATGs spelstopp
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Dela detta inlägg